ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

WALDEMAR GUSTAW, BOHDAN ACHREMOWICZ, STANISŁAW MLEKO

Tytuł

Wpływ NaCl na właściwości reologiczne wybranych hydrokoloidów i ich mieszanin

Streszczenie

Badano właściwości reologiczne gumy ksantanowej, gumy guar i ich mieszanin. Stwierdzono wystę­powanie najsilniejszych synergistycznych interakcji pomiędzy gumami przy ich wzajemnym stosunku 1:1 w roztworze wodnym. Dodatek NaCl powyżej 0,005M wyraźnie ograniczał występowanie interakcji. Roztwory mieszanin gum ksantanowej i guar w wodzie destylowanej charakteryzowały się również właściwościami tiksotropowymi, przy czym najwyższym współczynnikiem tiksotropii (KT = 2,6); cechował się roztwór, w którym stosunek tych polisacharydów wynosił 3:7.

Do pobrania