ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ANNA WIRKIJOWSKA, PIOTR ZARZYCKI, KAZIMIERZ NOWOROLNIK, DANUTA LESZCZYŃSKA

Tytuł

Wpływ nawożenia azotowego na wartość technologiczną ziarna jęczmienia jarego

Streszczenie

Celem pracy było określenie wpływu nawożenia azotowego na zmiany wartości technologicznej pięciu odmian  jęczmienia jarego, z przeznaczeniem na cele spożywcze. Doświadczenie wazonowe z jęczmieniem jarym  przeprowadzono w hali wegetacyjnej Instytutu Gleboznawstwa i Uprawy Roślin. Odmiany porównywano pod  względem wielkości i jakości plonu oraz reakcji na trzy poziomy nawożenia azotem (NH4NO3): 1, 2 i 3 g N/wazon  wegetacyjny. Wykazano istotny wpływ nawożenia azotowego na plon i jakość ziarna badanych odmian jęczmienia.  Wraz ze wzrostem wielkości dawki azotu do 3 g N/wazon istotnie zwiększył się plon ziarna i liczba kłosów z  wazonu we wszystkich badanych odmianach jęczmienia jarego, natomiast zmniejszyła się masa 1000 ziaren.  odnotowano istotny wpływ poziomu nawożenia azotem i odmiany jęczmienia na zawartość błonnika całkowitego  (TDF) oraz (1,3)(1,4)-β-D-glukanów, nie stwierdzono natomiast interakcji między poziomem nawożenia a  odmianą. Stwierdzono istotnie większą zawartość TDF i (1,3)(1,4)-β-D-glukanów przy dawce 2 i 3 g N/wazon w  porównaniu z 1 g N/wazon. Wraz ze wzrostem dawki azotu do 3 g N/wazon stwierdzono istotny wzrost zawartości  białka w badanych odmianach jęczmienia. Ze względu na największą zawartość błonnika pokarmowego i (1,3) (1,4)-β-Dglukanów, jak również dużą zawartość białka zalecane do produkcji żywności mogą być odmiany ‘Bordo’ i ‘Tocada’.

Słowa kluczowe

jęczmień, nawożenie, jakość, błonnik pokarmowy, wazon wegetacyjny

Do pobrania