ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

KATARZYNA NEFFE-SKOCIŃSKA, MARZENA TOMASZEWSKA, BEATA BILSKA, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA

Tytuł

Zachowania starszych konsumentów wobec zjawiska marnotrawstwa żywności

Streszczenie

Celem pracy była ocena zachowań starszych konsumentów wobec zjawiska marnotrawstwa żywności i ocena znajomości informacji umieszczanych na opakowaniach produktów spożywczych. Badania ankietowe wykonano metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Wzięło w nich udział 1115 respondentów, z czego 51,1 % stanowiły kobiety, a 48,9 % – mężczyźni. Grupa osób w wieku powyżej 60 lat stanowiła 27,4 % badanych konsumentów (n = 305). W kwestionariuszu sformułowano pytania dotyczące sześciu aspektów tematycznych: 1) struktury marnowanej żywności w gospodarstwach domowych, 2) ogólnej znajomości zjawiska marnotrawstwa żywności i źródeł informacji o nim, 3) spożycia żywności po upływie daty minimalnej trwałości, 4) znaczenia  zwrotu „najlepiej spożyć przed…”, 5) wskazania różnicy pomiędzy znaczeniem zwrotów „najlepiej spożyć przed…” i „należy spożyć do…”, 6) wskazania produktów oznaczonych zwrotem „najlepiej spożyć przed…”. Na podstawie badań stwierdzono, że osoby powyżej 60. roku życia mają elementarną wiedzę z zakresu tematyki  marnotrawstwa żywności, nieodbiegającą znacząco od pozostałej części społeczeństwa polskiego. Osoby starsze  deklarują rzadsze wyrzucanie produktów żywnościowych w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi.  Wszyscy badani respondenci, w tym osoby starsze, wykazują dezorientację w rozumieniu zwrotów „należy spożyć  do…” i „najlepiej spożyć przed…” oraz w rozróżnianiu produktów żywnościowych trwałych od łatwo psujących się.  Uzyskane wyniki wskazują na słuszność podjętych badań i konieczność ich kontynuacji celem jak najlepszego  poznania zachowania konsumentów, w tym także osób starszych, przyczyniających się do marnowania żywności.  Istnieje uzasadnione wskazanie do prowadzenia aktywnej polityki publicznej i kampanii edukacyjnych na temat  gospodarowania żywnością na poziomie końcowego konsumenta.

Słowa kluczowe

marnowanie żywności, osoby starsze, data minimalnej trwałości, badania ankietowe

Do pobrania