ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

AGNIESZKA RUDZKA, ONDŘEJ PATLOKA, MAGDALENA PŁECHA, TOMASZ KRÓLIKOWSKI, MICHAŁ OCZKOWSKI, MAREK ZBOROWSKI, DANUTA KOŁOŻYN-KRAJEWSKA, DOROTA ZIELIŃSKA

Tytuł

Zmiany w mikrobiomie człowieka oraz w symulatorze ludzkiego ekosystemu drobnoustrojów jelitowych (SHIME®) w odpowiedzi na dietę i suplementację probiotykami

Streszczenie

Wprowadzenie. Symulator ekosystemu drobnoustrojów jelitowych człowieka (SHIME®) służy do badania zachowania ludzkiego mikrobiomu w odpowiedzi na różne czynniki. Celem tego badania było jednoczesne zademonstrowanie zmian w mikrobiomie ludzkiego ochotnika oraz w systemie SHIME® w odpowiedzi na zmianę diety i terapii probiotycznej, z powodu niewielkiej liczby opublikowanych badań o podobnym projekcie.
Wyniki i wnioski. Terapia probiotykami spowodowała spadek poziomu insuliny i glukozy na czczo (odpowiednio o 18 % i 13 %), podczas gdy zwiększone spożycie błonnika w diecie eksperymentalnej wydawało się obniżać poziom trójglicerydów, cholesterolu całkowitego i LDL (o 27 %, 15 % i 14 % odpowiednio) we krwi ochotniczki. W związku z poprawą stanu metabolicznego ochotniczki zaobserwowano zmiany w jej mikrobiomie. Mianowicie poprawa homeostazy glukozy doprowadziła do pojawienia się w kale bakterii z rodzaju Akkermansia, natomiast poprawa homeostazy lipidów doprowadziła do wzrostu liczebności bakterii z rodzaju Bacteroides i Bifidobacterium (odpowiednio ok. 2 i 4-krotnego). Podczas gdy zmiany w różnorodności mikrobiomu w płynie luminalnym SHIME® (L-SHIME) i w kale były częściowo podobne, mikrobiom ściany jelita SHIME (M-SHIME) zachowywał się inaczej. Zarówno L, jak i M-SHIME charakteryzowały się mikrobiomem, który różnił się składem w porównaniu z mikrobiomem ochotnikczki w równoległych punktach pobierania próbek. Wyniki tego badania wskazują, że należy wprowadzić poprawki do standardowego protokołu eksperymentalnego SHIME®, aby umożliwić odwzorowanie różnorodności ludzkiego mikrobiomu i jego zmian w tym systemie.

Słowa kluczowe

mikrobiom, walidacja, sztuczny przewód pokarmowy, probiotyki, pozostałości pokarmowe

Do pobrania