ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

WIOLETTA DROŻDŻ

Tytuł

Zmiany właściwości skrobi zachodzące podczas zamrażania i rozmrażania zakonserwowanego mleczka skrobiowego

Streszczenie

Mleczko skrobiowe (40% zawiesinę skrobi w wodzie) zakonserwowano różnymi dawkami dwutlenku siarki (0-0,25% ) w postaci pirosiarczynu sodu i poddano zamrażaniu oraz rozmrażaniu jednokrotnie lub trzykrotnie. Stwierdzono, że podczas zamrażania i rozmrażania niezakonserwowanego  mleczka następowały straty masy skrobi, pogarszały się jego cechy sensoryczne, pH oraz właściwości skrobi. Największe zmiany zachodziły w próbach niezakonserwowanych, a trzykrotnie zamrażanych i rozmrażanych. Dodatek do mleczka SO2 jako konserwanta, w ilości 0,1-0,25% powodował, że podczas zamrażania i rozmrażania prób nie następowały straty masy skrobi, nie zaobserwowano zmian sensorycznych mleczka, zachodziły natomiast zmiany właściwości skrobi. Wielkość tych zmian zależała od liczby cykli zamrażania i rozmrażania. Skrobia wydzielona z mleczka zakonserwowanego SO2, poddanego trzykrotnemu zamrażaniu i rozmrażaniu, charakteryzowała się wyższą wodochłonnością i rozpuszczalnością, niższym pH oraz niższą lepkością 6% kleików , w porównaniu ze skrobią wydzieloną z mleczka zakonserwowanego SO2, zamrażanego i rozmrażanego jednokrotnie.

Słowa kluczowe

skrobia, mleczko skrobiowe, cykle zamrażania i rozmrażania, zmiany właściwości

Do pobrania