ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

ROBERT GAJDA, MAŁGORZATA SOBIESZCZAŃSKA, ŁUKASZ NOCULAK, MAŁGORZATA SZYMALA-PĘDZIK, MONIKA MAĆKÓW, BEATA KACZMAREK-WDOWIAK

Tytuł

Związek czynników ryzyka żywieniowego, cech demograficznych i statusu socjo-ekonomicznego w badanej grupie osób starszych zamieszkujących społeczność lokalną w Polsce

Streszczenie

Wprowadzenie. Znaczny odsetek osób starszych w Polsce doświadcza wysokiego ryzyka żywieniowego, które determinowane jest przez różne czynniki. Celem pracy była ocena związku czynników ryzyka żywieniowego, wybranych cech demograficznych oraz statusy socjo-ekonomicznego. Do identyfikacji czynników ryzyka żywieniowego zastosowano kwestionariusz  SCREEN-14. W celu charakterystyki demograficznej zastosowano pytania dotyczące płci, wieku, regionu zamieszkania, miejsca zamieszkania oraz struktury osobowej gospodarstwa domowego.  Status socjo-ekonomiczny oceniono na podstawie pytań dotyczących samooceny sytuacji materialnej, wykształcenia, aktywności społecznej oraz relacji rodzinnych. Na podstawie analizy skupień z wykorzystaniem hierarchicznej klasyfikacji zmiennych metodą Warda wyłoniono dwa skupienia czynników ryzyka żywieniowego. W celu weryfikacji różnic między zmiennymi zastsowano test Chi2. Do oceny związku między zmiennymi zastosowano analizę regresji logistycznej.
Wyniki i wnioski. Wykazano, że osoby przynależne do skupienia 1, opisanego jako: “Przyrost masy ciała oraz niekorzystne przekonania i zachowania żywieniowe” częściej zamieszkiwały małe  miasta, samotnie lub z partnerem, ale bez rodziny. Osoby przynależne do skupienia 2, opisanego jako “Utrata masy ciała i jej postrzeganie oraz ograniczenia funkcjonalne” częściej  charakteryzowały się wysokim ryzykiem żywieniowym, częściej były w wieku 75 lat i więcej, zamieszkiwały samotnie lub z rodziną (z partnerem lub bez) Do tego skupienia przynależeli także badani z niskim statusem socjoekonomicznym. Decydenci w planowaniu polityki zdrowia publicznego powinni uwzględniać dane i wskaźniki dotyczące ryzyka żywieniowego i jego uwarunkowań, aby zwiększyć skuteczność działań mających na celu ograniczenie negatywnych zmian w zdrowiu i jakości życia osób starszych.

Słowa kluczowe

ryzyko żywieniowe, cechy demograficzne, status socjo-ekonomiczny, osoby starsze

Do pobrania