ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARTA SAJDAKOWSKA, SYLWIA ŻAKOWSKA-BIEMANS, KRYSTYNA GUTKOWSKA

Tytuł

Żywność polskiego pochodzenia i jej atrybuty w opinii konsumentów

Streszczenie

Celem pracy było: (1) określenie profilu społeczno-demograficznego konsumentów zainteresowanych żywnością postrzeganą jako krajowa, (2) określenie, co konsumenci rozumieją pod pojęciem „żywność pochodzenia  polskiego”, jak również wskazanie, które atrybuty i w jakim stopniu są przypisywane temu rodzajowi żywności. Badanie przeprowadzono w październiku 2013 r. na ogólnopolskiej populacji 1000 osób. Badanie miało charakter ilościowy i zostało przeprowadzone za pomocą wywiadów bezpośrednich ze wspomaganiem komputerowym (CAPI – Computer Assisted Personal Interviews). Przeprowadzono analizę częstotliwości i obliczono wartości średnie oraz odchylenia standardowe. Aby określić statystycznie istotne różnice między zmiennymi, w badaniu wykorzystano statystykę χ2. Zastosowano również jednoczynnikową analizę wariancji ANOVA oraz test post hoc Tukeya do porównania, czy różnice pomiędzy średnimi są istotne statystycznie. Wykazano, że „żywność pochodzenia polskiego” jest głównie postrzegana jako żywność produkowana w Polsce i z polskich surowców. Respondenci, którzy podkreślali miejsce produkcji jako kluczowe kryterium wskazujące polskie pochodzenie żywności, mieli ponad 61 lat, posiadali wyższe wykształcenie i deklarowali częste podróże za granicę. W większym stopniu polskie pochodzenie surowców zostało docenione przez kobiety, najstarszych respondentów oraz osoby z wyższym wykształceniem. Uzyskane wyniki wskazały, że konsumenci mają zaufanie do żywności postrzeganej jako polska i oceniają ją pozytywnie. Na podstawie uzyskanych wyników otrzymano również informacje, które można wykorzystać w komunikacji skierowanej do starszych konsumentów, których udział w rynku wzrasta z  powodu starzenia się społeczeństwa.

Słowa kluczowe

konsument, żywność pochodzenia polskiego, atrybuty żywności, etnocentryzm konsumencki

Do pobrania