ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość

Żywność. NAUKA. Technologia. Jakość

Żywność. Nauka. TECHNOLOGIA. Jakość

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ

Żywność. Nauka. Technologia. JAKOŚĆ ISSN (wersja drukowana)

Autorzy

MARIAN FLIS, EUGENIUSZ R. GRELA, DARIUSZ GUGAŁA, ALBERT KOŁODZIEJSKI

Tytuł

Skład tuszki i profil kwasów tłuszczowych mięśni piersiowych samców i samic bażanta łownego (Phasianus colchicus)

Streszczenie

W pracy dokonano oceny wybranych cech anatomiczno-morfologicznych samców i samic bażanta łownego (Phasianus colchicus) pochodzących z dzikiej populacji w rejonie Wyżyny Lubelskiej. Bażanty pozyskano w trakcie polowań w listopadzie 2017 roku w obwodach łowieckich, w których nie były prowadzone zasiedlenia tym gatunkiem. W badaniach wykorzystano 30 ptaków, z czego 10 to samice pozyskane w ośrodku hodowli zwierzyny, a 20 – samce pozyskane w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie. Po wypatroszeniu tuszki zważono oraz wypreparowano mięsień piersiowy (m. pectoralis) ptaków. W mięśniu określono zawartość tłuszczu,  profil kwasów tłuszczowych oraz wyznaczono indeks aterogenny (AI) i trombogenny (TI), jak również proporcję  kwasów hipocholesterolemicznych/hipercholesterolemicznych. Wykazano wyraźny dymorfizm płciowy pod  względem masy ciała, a tym samym masy tuszki na korzyść samców. W przypadku ptaków młodych różnica ta  wynosiła 274,3 g, a dorosłych – 392,2 g. Również wszystkie oceniane narządy wewnętrzne kur, klasyfikowane jako podroby, miały zdecydowanie mniejszą masę. Najmniejszą wydajnością rzeźną, wynoszącą 70,5 %,  charakteryzowały się kury dorosłe, zaś największą – na poziomie 74,2 % – kury młode. Uzyskane wskaźniki wydajności rzeźnej są zbliżone do rezultatów wydajności rzeźnej bażantów z chowu fermowego, a  niewielkie odstępstwa uwarunkowane były wiekiem ptaków oraz ich pochodzeniem. Profil kwasów tłuszczowych  tłuszczu bażantów był bardziej zdeterminowany wiekiem ptaków niż płcią. Najbardziej korzystny skład kwasów  tłuszczowych oraz wskaźniki atero- i trombogenne stwierdzono w tłuszczu mięśni piersiowych jednorocznych  bażantów.

Słowa kluczowe

bażant łowny, masa ciała, masa tuszki, podroby, wydajność rzeźna, skład kwasów tłuszczowych

Do pobrania